"گاهی اوقات مجبورم حقيقتی را پس گريه های بی وقفه ام پنهان کنم

                                                                       همين خوب است

                                                                             همين خوب است ... "

   سيد علی صالحی

يادت می آيد؟ قول داده بودم هرگاه گريه کردم به توبگويم . يادت می آيد؟ اما از آن روز به بعد -که تو خود می دانی- بارها قول خود را شکستم ...

........................................................................................................................................................

ساعت ۱۱:۱۷ و من حدوداً سه ربعه که از خواب بيدار شدم. سرمای بدی خوردم .گوشهام گرفته و گلوم درد می کنه . خدا در اين فصل امتحانات خودش به دادم برسه! ديشب تا ساعت ۴ بيدار بوديم! به تصميمات تازه ای رسيديم . تازه که نمی شه گفت اما ... بايد سعيم را بکنم . بايد بتونم!

توی اين چند روز اصلا به اين فکر نکرده بودم که اولين امتحانم بيست و دومه و من هنوز حتی لای کتاب بيچاره ی معارف را هم باز نکردم. بيست و سوم هم که گسسته دارم. خوشبختانه کلاس ها تموم شده . اما بايد برم دانشگاه. دنبال جزوه و اين جور چيزا. کتاب معارف هم که ندارم . آخر دانشجوام من انگار 

... 

 ........................................................................................................................................................

اينترنت نقطه دوباره راه افتاد ... 04.gif

.........................................................................................................................................................


                                                                                 ... God! I'm wating 

به طرز وحشتناکی دلم هوای عمو مهدی رو کرده . احساس دلتنگی عجيبی دارم ... دوباره بايد شروع کنم. نذر زيارت عاشورا داشتم ...

/ 0 نظر / 2 بازدید