آن يار کزو يافت می نشود آنم آرزوست ...

پ.ن: هنوز هيچی نشده دلم تنگ شده ..... 

/ 3 نظر / 2 بازدید
کورش

آن نيست که هست مي نمايد بگذار...آن هست که نيست مي نمايد بطلب....

كشكول

محبت جاده ايست که هر چه بيشتر در آن پيش روی خطرناکتر میشود... ربطش به من ربطی نداره

ليلا

به کشکول : نمی توان بازگشت ...