دارم آرام آرام به دانایی دور آسمان می رسم.

رسمی دارد این راه پر خم و خواب

 که باید از افتادنش بیاموزی.

برخاستن علیه خویش و شنیدن بی دلیل مشتی حروف مفت.

تعجب می کنم!

چه قطره ها که بی رود و بی رویا به دریا رسیده اند،

چه دریاها که بی دیده، بی چراغ، چشم به راه یکی قطره شبنم اند!

چطور می شود این همه ساده، به اعتماد بعضی کلمات عجیب کبریا رسید؟

                                                                         سید علی صالحی - آسمانی ها

  

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
شبنم

:-)