دوباره کامپيوتر رو آوردم تو اتاقم!

***

خيلی دلم می خواد از مهمونی ديروز و از ديدار اتفاقی با خانم دکتر شهنواز ، نماينده ی WHO  در ايران بنويسم ، اما خوب حيف که فعلا نمی تونم . حرفاش انقدر جالب بود که حداقل يک بار ارزش شنيدن رو داره .

/ 0 نظر / 2 بازدید