ديروز که هيچ اتفاق خاصی نيفتاد . نه اتفاقی افتاد که بخوام به خاطرش خوشحال باشم و نه اتفاقی که به خاطرش ناراحت بشم . يه روز خنثی .

...................................................................................................................

امروز توی جلسه ی هيئت خانوم آقای جوشقانی اومده بود  04.gif . تبريکات صميميانمون رو خدمتشون ابراز کرديم 05.gif

...................................................................................................................

هر چی صبر می کنم شايد يه حرفی بياد انگار نه انگار!

/ 1 نظر / 2 بازدید
کشکول

:دی