هميشه به خودم می گفتم که کارهات رو خودت انجام بده تا منت کسی سرت نباشه ، چون کاری برات انجام نمی دن که هيچی آخرش منتش می مونه فقط .

امروز به اين نتيجه رسيدم که حتی اگر کسی خواست برات کاری انجام بده و کلی اصرار کرد هم قبول نکن!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید