من پشیمون می کنم جاده رو از رفتنت ...

دکتر عکس چشم هایم را که نگاه کرد بی معطلی گفت: افسردگی داری ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
رضیه

لیلا خوبی؟هر وقت دوست داشتی ببینمت.نگرانت شدم

فاطمه

من عکس ت را ندیده میگم افسردگی داری ... نوشته هات فریاد می زنن لیلا ! دلم برات تنگ شده حسابی ِ حسابی ! ... یک روز بیا یونی یا من بیام اونجا ... شاید نه به خاطر تو .. به خاطر خودم .. دلم تنگِ صحبت با یک رفیق قدیمی است ...