"آه ازين لطف به انواع عتاب آلوده!"

پ.ن: حق داری!

................................................................................................................... 

داره بارون مياد. خوش به حال آسمون که داره خودش رو خالی می کنه و خوشتر به حال زمين که ...

پ.ن: امشب از اون شباست ...

/ 0 نظر / 2 بازدید