و اعتکاف رمضان امسال هم گذشت ...

اعتکاف خيلی خوبی بود ، خيلی عالی برگزار شد . به قول فاطمه که می گفت احساس می کنم دل های سوخته ای پشت اين کار بودند که می خواستند هر چه بهتر اين اعتکاف انجام بشه و شد!

دلم می خواد برم به اونايی که آرزو به دلشون مونده بود يه کار مشترک بين دخترها و پسرهای مذهبی بدون برخورد ببينند بگم که بياييد و ببينيد مذهبی بودن يعنی چی!

تجربه ی خيلی خوبی بود . احساس می کنم امسال نسبت به پارسال که معتکف بودم استفاده ی بيشتری کردم . همين روند را اگر خدا بخواهد سال های ديگر هم ادامه می دهم!

/ 2 نظر / 2 بازدید
کشکول

حيف! خدا قسمت ما نمی‌کند..

رستاخيز

التماس دعا خواهر. خدا قسمت ما هم کنه!