یا ارحم الراحمین ...

شنیده بودم که ممکنن است شب بخوابیم و صبح چشم باز نکنیم ، اما امروز با چشم خودم این صحنه را دیدم.

خدا به من و فرزندم رحم کرد زیاد. جزئیاتش بماند، شاید بعدها نوشتم. آنقدر بگویم که نمیدانم شکر نعمتش را چگونه به جا آورم.

خداوند از سر تقصیرات همه ی ما بگذرد ...

/ 1 نظر / 19 بازدید
زینب

وای چی شده؟